x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
יצירת קשר
חיפוש באתר

מה כוללת מערכת היחסים שבין עובד למעבידו

תאריך: 07/03/2012 11:40

לקבלת ייעוץ אישי חייג/י עכשיו: 072-334-2000

תחום דיני העבודה כולל בחובו חוקי מגן רבים, אשר מקנים לעובדים תנאים כלכליים וסוציאליים בסיסיים עליהם לא ניתן להתנות (גם אם ניתנת הסכמתו המפורשת של העובד). על מנת להחיל על אדם את הזכויות המוקנות לו באותם חוקים, יש לזהות את מערכת היחסים שלו עם הגוף לו הוא מעניק שירות כמערכת יחסים של עובד – מעביד.

חוקי העבודה מקנים זכויות עובדים בסיסיות משום שהם יוצאים מנקודת ההנחה כי העובד נמצא בעמדת נחיתות אל מול מעבידו. אשר על כן, כאשר פלוני אינו נמצא בעמדת כוח אל מול אלמוני המעניק לו שירות (לדוגמא, כאשר מדובר בעובד קבלן, עובד בהתנדבות, משתתף חופשי – פרילנסר ועוד), קרי, כשלא חלים יחסי עובד – מעביד, אין כל מקום להחיל את משפט העבודה.

עובד/ת בשבת? קרא/י עוד על חוק שעות עבודה ומנוחה

המבחנים המשמשים את הערכאות לצורך קביעת יחסי עובד – מעביד

על פי חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט – 1969, בתי הדין לעבודה הם הערכאה השיפוטית המוסמכת לברר האם מערכת יחסים מסויימת מהווה מערכת מסוג עובד – מעביד.

לצורך הקביעה האמורה נקבעו לאורך ההיסטוריה מספר מבחנים עיקריים אשר שימשו את בתי הדין על מנת לבחון אם אדם מסויים עולה כדי עובד או לאו. כך, בין השאר, קיים מבחן הקשר האישי לפיו במידה ואדם חייב לבצע בעצמו את העבודה (ולא רשאי למנות לעצמו מחליף שיבצעה) הרי שיראו בו עובד. בנוסף, נעזרים הדיינים במבחן ההשתלבות לפיו אדם שעובד במפעל ואין לו עסקים פרטיים שמשרתים את המפעל, ייחשב כעובד.

לא מקבל/ת שכר בזמן? קרא/י על הלנת שכר

יחד עם זאת המבחן העיקרי הוא המבחן המעורב שנקבע בבג"צ 5168/93 מור נ' אנגל ומשלב את מבחן ההשתלבות האמור יחד עם הנסיבות הספציפיות של כל מקרה (למשל, בית הדין בודק האם הוצאו חשבוניות עבור שכר העובד, האם הופרשו סכומים לקרן פנסיה וכדומה).

מלבד המבחנים האמורים, ישנם קריטריונים המשמשים את בתי המשפט לקביעה מיהו מעביד. מבחנים אלו לא היו קיימים בעבר ונוצרו בשל כניסתן של חברות כוח אדם לשוק, אשר הקשו על זיהוי המעביד. כך, במידה ולאדם יש את הכוח לפטר אדם אחר, להעניק לו חופשות, לקבוע את תנאי עבודתו, שכרו וכדומה, הרי שבית הדין יראה בו כמעביד, על כל הנובע מכך.

רוב האנשים אינם יודעים, אך ניתן להתפטר ולקבל פיצויים.

השלכת קיומה של מערכת יחסים עובד - מעביד במועד סיום קשרי ההעסקה

רוב ההתדיינויות המגיעות לבתי הדין לעבודה ואשר מצריכות את הדיינים לקבוע את סוג מערכת היחסים, קשורות בדרישתו של התובע לקבלת פיצויי פיטורים. על פי חוק פיצויי פיטורים (חוק מגן), עובד יהא זכאי לקבלת פיצויים בין היתר אם מעבידו הפסיק את עבודתו לאחר שחלפה שנה ממועד תחילתה.

דע עקא, כאשר אותו עובד דורש את הפיצוי המגיע לו בשל סיום ההעסקתו, הוא נתקל בסירוב ממקבל השירות, אשר טוען כי יחסיהם לא התגבשו ליחסי עובד – מעביד. לא למותר לציין כי כאשר המעביד מעלה טענה מסוג דא, על הטוען לזכות לפנות לקבלת ייעוץ משפטי אצל עורך דין המתמחה בדיני עבודה אשר יוכל לאשר או לשלול קיומם של היחסים.
 

למידע נוסף על זכויות עובדים בישראל, לחץ כאן: דיני עבודה


לקבלת ייעוץ אישי חייג/י עכשיו: 072-334-2000