x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
יצירת קשר
חיפוש באתר

מהי הלנת שכר וכיצד לתבוע פיצוי?

תאריך: 29/05/2011 10:10

לקבלת ייעוץ אישי חייג/י עכשיו: 072-334-2000

חוק הגנת השכר - מה זכויותיו של עובד?

החוק מעמיד לרשות העובדים סעדים שונים, במטרה לשמור על זכויותיהם. כאשר מדברים על זכויות עובדים, אחת הזכויות הבסיסיות של כל עובד, הנה לקבל את שכרו במלואו ובזמן. על מנת לשמור על זכות זו, קבע המחוקק כי במקרים של פגיעה בה, יוכל העובד לתבוע את מעסיקו ולדרוש את תשלום השכר, בצירוף פיצויים עבור הלנת שכר.  

מהי הלנת שכר?

במקרים בהם מעסיק אינו משלם לעובדים את שכרם במלואו ובזמן, הדבר נעשה בניגוד לקבוע בחוק הגנת השכר וניתן להגיש נגדו תביעה לפיצוי בגין הלנת שכר, בבית הדין לענייני עבודה. לפי חוק הגנת השכר, חייב מעסיק לשלם לעובדיו את משכורתם עבור חודש של עבודה, בתום אותו חודש. כלומר, ביום הראשון לחודש העוקב. אי תשלום השכר לפי תנאים אלו, יחשב הלנת שכר.

מדוע במקומות רבים נהוג לשלם שכר ב – 10 לחודש?

למרות שחוק הגנת השכר קובע כי תשלום השכר יבוצע ביום הראשון לחודש העוקב, פיצוי עבור הלנת שכר, ניתן לתבוע רק עבור הימים שאחרי ה – 10 לחודש. במסגרת פיצויי הלנת שכר, ניתן לקבל, מעבר לתשלום השכר במלואו, 5% נוספים מתוך שכרו החודשי של העובד ו - 10% נוספים עבור כל שבוע בו הולן השכר.  

הלנת שכר – תשלום דמי מחלה

גם אי תשלום דמי מחלה, או תשלום מאוחר שלהם, יחשבו להלנת שכר, בגינה ניתן לתבוע פיצוי. דמי מחלה נועדו לאפשר למשפחותיהם של העובדים ולעובדים עצמם, להתקיים בכבוד ולשמור על פרנסתו של העובד, גם אם הוא, או מי מקרוביו חלה במחלה שדרשה ממנו היעדרות ממקום עבודתו.

התשלום עבור ימי המחלה יינתן במסגרת תשלום שכרו של העובד, שמשולם לו עבור החודש בו נעדר מעבודתו. כלומר, במועד בו היה מקבל את משכורתו עבור אותם ימי עבודה, לולא נעדר בהם. החסרת דמי המחלה מהשכר, הנה החסרה משכרו של העובד.

תשלום עבור תנאים סוציאליים

במסגרת תנאי העסקתם של עובדים, ניתנים להם תנאים סוציאליים והטבות שונות. בחלקם, קיימת השתתפות של העובד בתשלום. סוג נוסף של הלנת שכר, הוא מקרה בו המעסיק מחויב להעביר לגופים שונים תשלום עבור תנאים סוציאליים לעובד, אך אינו עושה זאת. במקרים בהם הכסף לא הועבר לגוף אליו אמור המעסיק להעבירו, בחלוף 21 יום מתחילת החודש בו שולם שכרו של העובד, יחשב הכסף כשכר מולן.

התיישנות בתביעות פיצויי הלנת שכר

במידה ושכרו של העובד לא שולם לו כלל, או שולם חלקית, ניתן לתבוע את השכר החסר ופיצוי עבור הלנת שכר, לא יאוחר משנה אחרי יום התשלום הקבוע בחוק. במידה ושולם שכרו של העובד, אך במועד מאוחר מכפי שמחייב חוק הגנת השכר, ניתן לתבוע פיצוי כספי בגין הלנת שכר, לא יאוחר מ – 60 יום אחרי מועד התשלום בפועל. במקרים מסוימים, רשאי בית הדין להאריך תקופה זו, עד ל – 90 יום.

לקבלת ייעוץ אישי חייג/י עכשיו: 072-334-2000

ליחצו כאן להוספת תגובה
סגורסגור