x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
יצירת קשר
חיפוש באתר

מהי הודעה לעובד וכיצד יפורטו בה תנאי עבודה?

תאריך: 29/05/2011 09:53

לקבלת ייעוץ אישי חייג/י עכשיו: 072-334-2000

חוק הודעה לעובד – הודעה על תנאי עבודה

בשנת 2002 נוסף חוק חדש אל דיני עבודה, שמטרתו להגן על זכויות עובדים – "חוק הודעה לעובד". לפי חוק זה, מחויב כל מעסיק, להודיע בכתב לעובדים, תוך פרק זמן שלא יעלה על 30 יום, מיום העסקתם, על כל תנאי ההעסקה.

חשוב להבדיל בין הודעה זו, לבין חוזה עבודה, או הסכם העסקה שנחתם בין העובד, לבין המעסיק במועד תחילת העבודה, או קודם לו. ההודעה שתימסר, לפי חוק הודעה לעובד, לא תגרע מזכויותיהם וחובותיהם של אף אחד מהצדדים, כפי שבאו לידי ביטוי במסגרת הסכם העסקה, או כפי שנקבעו בחוק.

מה יצוין במסגרת הודעה לעובד?

ראשית, יבוא פירוט אודות המעסיק, העובד ומועד תחילת העבודה. לאחר מכן יציין המעסיק את תוקפה של הודעה זו. כלומר, יצוין האם תקופת של העבודה הנה זמנית וידועה מראש, או לאו. בהמשך יתואר תפקידו של העובד, על כל חובותיו, מסגרות אחריותו וסדר יומו. כמו כן, יצוין שמו ותפקידו של הממונה הישיר על העובד.

הודעה לעובד – פירוט אודות השכר

בשלב הבא, תתייחס ההודעה אל תנאי ההשתכרות של העובד, אופן החישוב והיקף שכרו, אופן התשלום, מועדי התשלום וכיו"ב. אם השכר מדורג, או קבוע בהסכם קיבוצי, יציין זאת המעסיק. בנוסף, יצוין התגמול עבור שעות נוספות בימי חול ושעות העבודה בימי מנוחה. גם הבדלי שכר שנקבעים בין שעות עבודה יומיות, לבין שעות עבודה ליליות, יצוינו בהודעה. אם חלק מהשכר משולם בשווה כסף, יפורט אופן תשלומו.

פירוט שעות העבודה והמנוחה

בשלב זה יפרק המעסיק אודות שעות העבודה והמנוחה של העובד. יצוין מהי מכסת השעות היומיות והשבועיות שמצופה העובד להשלים, מהם ימי המנוחה שניתנים לעובד, וכמה ימי חופש לרשותו, מעבר לימים המעוגנים בחוק.

פירוט תנאים סוציאליים ואופן התשלום עבורם

לרשות עובדים במדינת ישראל, עומדים תנאים סוציאליים שונים, הניתנים להם במסגרת עבודתם. חלקם מעוגנים בחוק, תנאים אחרים נובעים מסיכום בין העובד לבין המעסיק. במסגרת ההודעה, יפרט המעסיק אודות כל התנאים הסוציאליים שעומדים לרשות העובד, אופן התשלום עבורם והגופים אליהם מועבר התשלום.

על כל שינוי בתנאים אלו, לרבות שינויים באופן התשלום עבורם, תינתן לעובד הודעה נפרדת בכתב, בהנחה והשינוי אינו מופיע בתלוש השכר שמקבל העובד.

לקבלת ייעוץ אישי חייג/י עכשיו: 072-334-2000

ליחצו כאן להוספת תגובה
1. 1
555
סגור
הוסף תגובה

if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 07/02/2024 08:01
2. 1
555
סגור
הוסף תגובה

-1 OR 3*2>(0+5+490-490) 07/02/2024 08:01
3. 1
555
סגור
הוסף תגובה

-1 OR 3*2<(0+5+490-490) 07/02/2024 08:01
4. 1
555
סגור
הוסף תגובה

-1 OR 2+490-490-1=0+0+0+1 07/02/2024 08:00
5. 1
555
סגור
הוסף תגובה

-1 OR 3+490-490-1=0+0+0+1 07/02/2024 08:00
6. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR" AND 2*3*8=6*8 AND "wCsK"="wCsK 07/02/2024 08:00
7. 1
555
סגור
הוסף תגובה

cBDfFddP 07/02/2024 08:00
8. 1
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:59
9. 1
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:58
10. 1
-1 OR 3*2<(0+5+689-689)
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:58
11. 1
-1 OR 3*2>(0+5+689-689)
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:58
12. 1
-1 OR 3+689-689-1=0+0+0+1
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:58
13. 1
-1 OR 2+689-689-1=0+0+0+1
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:58
14. 1
sKU1ZrIa
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:57
15. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:57
16. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:57
17. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:57
18. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:57
19. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:56
20. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:56
21. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:56
22. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:56
23. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:56
24. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:56
25. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:56
26. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:56
27. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:56
28. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:56
29. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:56
30. zuyonrgfcc
Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?
סגור
הוסף תגובה

irqusgpmhe 13/03/2021 21:46
סגורסגור