x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
יצירת קשר
חיפוש באתר

דמי מחלה - מתי עובד זכאי לנצל ימי מחלה?

תאריך: 29/05/2011 10:24

לקבלת ייעוץ אישי חייג/י עכשיו: 072-334-2000

מי זכאי לקבל דמי מחלה?

זכויות עובדים מאפשרות להם, לפי חוק דמי מחלה, להתקיים בכבוד ולא לפגוע בכלכלת המשפחה, גם במקרים בהם העובד נמצא במצב של חולי ונאלץ להיעדר ממקום עבודתו. לפי חוק דמי מחלה, זכאי עובד לתשלום שכר חלקי, עבור הימים בהם נאלץ להיעדר מעבודתו בשל היותו שרוי במצב של חולי.

בהתאם לחוק דמי מחלה, זכאי כל עובד ל – 18 ימי מחלה, עבורם ישולם לו שכר חלקי. אם צבר העובד ימי מחלה בלתי מנוצלים בשנים קודמות, יוכל לנצל למעלה מ – 18 ימים, עד למכסה של 90 יום. ככלל, מעסיק אינו מחויב לשלם עבור ימי מחלה שלא נוצלו על ידי העובד, אך לעיתים קיים הסדר שכזה.

אילו פעולות יש לבצע בכדי לקבל דמי מחלה?

בכדי להיות זכאי לקבלת דמי מחלה, על העובד למסור למעסיקיו הודעה על מצבו הבריאותי, במהלך שלושת הימים הראשונים בהם נעדר ממקום עבודתו. מחובתו להציג בפני המעביד אישור של רופא, בו פירוט בדבר המחלה וימי המחלה הנדרשים לו.

בחלק גדול מהמקרים, לא ניתן לצפות מראש את תהליך ההחלמה ויתכן שימי המחלה שציין הרופא באישורו אינם מספיקים לעובד, בכדי לשקם את בריאותו ולשוב לעבודה. במקרים אלו, יוכל לפנות לרופא בשנית ולבקש אישור נוסף, עבור ימי המחלה הנוספים.

כיצד מחשבים דמי מחלה?

חוק דמי מחלה קובע כי תשלום דמי המחלה יחושב על פי תנאים מסוימים. אולם, במידה והעובד מועסק במסגרת הסכם קיבוצי, במידה והוא עובד מדינה, או בחוזה ההעסקה שלו מצוינים תנאים שונים, יחושבו דמי המחלה לפי התנאים בחוזה העסקתו, כל עוד אינם מהווים הרעה על התנאים הקבועים בחוק.

ככלל, עבור יום המחלה הראשון עובד אינו זכאי לתשלום, עבור יום המחלה השני והשלישי זכאי לתשלום דמי מחלה בשיעור של 37.5% משכרו ומהיום הרביעי ואילך בשיעור של 75% משכרו.

מתי ישולם שכר עבור ימי מחלה

דמי המחלה ניתנים לעובד עבור ימי עבודה בהם נעדר ממקום עבודתו והם ישולמו לו במועד שהיה משולם שכרו עבור ימים אלו, במידה ולא היה נעדר. במידה ולא הגיש העובד את אישור הרופא בזמן, ישולמו דמי מחלה בהתאם למועד הגשת האישור.

עיכוב בתשלום דמי מחלה, או אי תשלומם, יחשבו הלנת שכר. דמי המחלה באים במקום השכר שאמור העובד לקבל עבור ימי העבודה בהם חלה, על כל המשתמע מכך לפי חוק. עובד שזכותו לדמי מחלה נפגעה, יוכל לתבוע פיצוי, בדיוק כפי שעובד שזכותו לשכר נפגעה.

באילו מקרים מקבלים דמי מחלה?

דמי מחלה משולמים לעובדים לא רק במקרים בהם מצבו הבריאותי של העובד לא אפשר לו לבצע את עבודתו, אלא גם במקרים בהם נדרש לסעוד את בני משפחתו. כך לדוגמא, במקרים בהם נעדר מהעבודה בשל מחלה של ילדיו, הוריו, או בני זוג.

כאשר מדובר במחלה של ילד, ניתן להיעדר עד ל – 8 ימים בשנה, כאשר גילו של הילד אינו עולה על 16. אם מדובר בהורה יחיד והילד בחזקתו הבלעדית, יינתנו 12 ימי מחלה. כאשר מדובר במחלה של הורים מעל גיל 65, ניתן לנצל 6 ימי מחלה בשנה, כך גם במקרים בהם מדובר בבני זוג.

לקבלת ייעוץ אישי חייג/י עכשיו: 072-334-2000

ליחצו כאן להוספת תגובה
1. 1
555
סגור
הוסף תגובה

if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 07/02/2024 07:33
2. 1
555
סגור
הוסף תגובה

-1 OR 3*2>(0+5+36-36) 07/02/2024 07:33
3. 1
555
סגור
הוסף תגובה

-1 OR 3+36-36-1=0+0+0+1 07/02/2024 07:33
4. 1
555
סגור
הוסף תגובה

-1 OR 3*2<(0+5+36-36) 07/02/2024 07:33
5. 1
555
סגור
הוסף תגובה

-1 OR 2+36-36-1=0+0+0+1 07/02/2024 07:33
6. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR" AND 2*3*8=6*8 AND "uYYa"="uYYa 07/02/2024 07:33
7. 1
555
סגור
הוסף תגובה

YGUgNCX3 07/02/2024 07:33
8. 1
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:32
9. 1
-1 OR 3*2>(0+5+276-276)
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:32
10. 1
-1 OR 3*2<(0+5+276-276)
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:32
11. 1
-1 OR 3+276-276-1=0+0+0+1
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:32
12. 1
-1 OR 2+276-276-1=0+0+0+1
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:32
13. 1
2pG0NNUu
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:31
14. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:31
15. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:31
16. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:31
17. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:31
18. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:31
19. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:31
20. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:30
21. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:30
22. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:30
23. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:30
24. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:30
25. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:30
26. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:30
27. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:30
28. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:30
סגורסגור