x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
יצירת קשר
חיפוש באתר

זכויות עובדים - דמי הבראה

תאריך: 29/05/2011 10:16

לקבלת ייעוץ אישי חייג/י עכשיו: 072-334-2000

זכויות עובדים – דמי הבראה לעובדים

כל עובד, לאחר שהשלים שנת עבודה רציפה, באותו מקום עבודה, זכאי לקבל דמי הבראה מהמעסיק. כספים אלו, הם השתתפותו של המעסיק בהוצאות העובד עבור נופש והבראה. העובד זכאי לקבל כספים אלו, גם מבלי שיאלץ להוכיח את הוצאותיו הכלכליות עבור נופש, או הבראה. סכום דמי ההבראה, יהיה יחסי להיקף משרתו של העובד ומספר ימי ההבראה, להם הוא זכאי על פי הוותק שצבר במקום עבודתו.

חישוב דמי ההבראה ומועדי התשלום

דמי ההבראה הקבועים הם 318 ₪ ליום, כאשר בשנת העבודה הראשונה זכאי עובד לחמישה ימי הבראה. עם צבירת הוותק במקום העבודה, ירבו ימי ההבראה להם זכאי העובד. מועד התשלום המקובל, הוא בין חודש יוני, לחודש ספטמבר, אולם ניתן לסכם אחרת. מעסיק רשאי לשלם דמי הבראה לעובדים בכל מועד אחר, בהנחה שסוכם הדבר והנו מקובל על שני הצדדים.

דמי הבראה – התחלפות מעסיק, או עובדי כח אדם

התנאי לזכאות, הנו שנת עבודה רציפה, באותו מקום עבודה, זהות המעסיק אינה חשובה לסוגיה זו. כך, בין אם הועסק בחלק מהזמן דרך חברת כח אדם ואחר כך על ידי המעסיק, או בין אם התחלף המעסיק במהלך תקופת עבודתו, כל עוד עבד שנה רציפה במקום העבודה, שנה זו תיחשב לזכותו.

אולם, למרות שאין מחלוקת בדבר הזכאות לדמי הבראה, אופן חישוב ימי ההבראה להם זכאי העובד הוא תחום מורכב יותר. קיימת פסיקה, לפיה ימי ההבראה יחושבו לפי הוותק תחת אותו מעסיק ולא לפי מקום העבודה.

תקופות שאינן מזכות בקבלת דמי הבראה

תקופות במהלכן לא התקיימו יחסי עובד – מעביד, אינן מובאות בחשבון לעניין זכאות העובד לימי הבראה. כך לדוגמא, במקרים בהם נעדר העובד ממקום עבודתו בשל חופשה ללא תשלום, או בשל כל סיבה אחרת – אם לא התקיימו בתקופה זו יחסי עובד – מעביד. חופשות לידה, תאונת עבודה, או חופשת מחלה בתשלום, הן חופשות במהלכן ממשיכים להתקיים יחסי עובד מעביד, גם אם העובד נעדר מעבודתו לפרק זמן ממושך.

התיישנות בתביעות דמי הבראה

עובד שממשיך להיות מועסק באותו מקום עבודה, יכול לתבוע דמי הבראה עד חלוף 7 שנים מהתקופה עבודה הם משולמים. גם אם נסתיימה העסקתו ולא קיבל את דמי ההבראה להם הוא זכאי, יוכל לתבוע את תשלומם, אולם אז, תחול תקופת התיישנות של שנתיים. זאת, למעט מקרים בהם מוכיח העובד כי נפש בפועל, ואז תקופת ההתיישנות תהיה 7 שנים.

לדעת עוד על דיני עבודה, לחץ כאן: זכויות עובדים

 

לקבלת ייעוץ אישי חייג/י עכשיו: 072-334-2000

ליחצו כאן להוספת תגובה
1. 1
555
סגור
הוסף תגובה

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z 07/02/2024 07:26
2. 1
555
סגור
הוסף תגובה

if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 07/02/2024 07:25
3. 1
555
סגור
הוסף תגובה

-1 OR 3*2<(0+5+285-285) 07/02/2024 07:25
4. 1
555
סגור
הוסף תגובה

-1 OR 3*2>(0+5+285-285) 07/02/2024 07:25
5. 1
555
סגור
הוסף תגובה

-1 OR 3+285-285-1=0+0+0+1 07/02/2024 07:25
6. 1
555
סגור
הוסף תגובה

-1 OR 2+285-285-1=0+0+0+1 07/02/2024 07:25
7. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR" AND 2*3*8=6*8 AND "UoJd"="UoJd 07/02/2024 07:25
8. 1
555
סגור
הוסף תגובה

6ODYR1rJ 07/02/2024 07:25
9. 1
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:23
10. 1
-1 OR 3*2>(0+5+459-459)
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:23
11. 1
-1 OR 3*2<(0+5+459-459)
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:23
12. 1
-1 OR 3+459-459-1=0+0+0+1
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:23
13. 1
-1 OR 2+459-459-1=0+0+0+1
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:23
14. 1
B0C528k7
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:23
15. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:23
16. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:22
17. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:22
18. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:22
19. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:22
20. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:22
21. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:21
22. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:21
23. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:21
24. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:21
25. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:21
26. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:21
27. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:21
28. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:21
29. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:21
סגורסגור